قیمت خودروهای داخلی


مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
93,800,000
9.71
109,000,000
11.22
119,000,000
12.26
140,000,000
8.53
102,000,000
8.51
120,000,000
1.69
430,000,000
10.26
99,000,000
11.24
114,000,000
10.68
130,000,000
14.04
148,000,000
12.12
168,000,000
-1.75
104,000,000
7.22
180,000,000
12.50
مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
68,000,000
17.24
62,000,000
16.98
64,800,000
18.25
66,000,000
10.00
75,000,000
13.64
77,800,000
9.89
80,000,000
12.68
97,000,000
11.49
254,000,000
20.95
مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
182,000,000
10.98
مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
285,000,000
0.71
363,800,000
10.64
495,000,000
12.50

قیمت خودروهای وارداتی


مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
635,000,000
67.99
مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
1,015,000,000
63.18
مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
952,000,000
88.51
مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
1,825,000,000
67.43
مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
856,000,000
66.54
1,442,000,000
0.00
مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
3,505,000,000
89.46
3,210,000,000
87.72
مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
2,210,000,000
12.76
1,554,000,000
23.33
مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
1,552,000,000
88.12
1,062,000,000
83.10
مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
675,000,000
55.17
900,000,000
54.64

محاسبه قیمت خودرو کارکرده، دست دوم و صفررنگ آمیزی شده


تعویض شده


حد بالای کارشناسی :

تومان

قیمت کارشناسی :

تومان

حد پایین کارشناسی :

تومان

پربازدیدترین

آخرین اخبار

مسکن
ایرانول
پاسارگاد
صادرات
سرمایه
فلش مجله ماشین