قیمت خودروهای داخلی


مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
93,800,000
9.71
109,000,000
11.22
119,000,000
12.26
140,000,000
8.53
102,000,000
8.51
120,000,000
1.69
430,000,000
10.26
99,000,000
11.24
114,000,000
10.68
130,000,000
14.04
148,000,000
12.12
168,000,000
-1.75
104,000,000
7.22
180,000,000
12.50
مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
68,000,000
17.24
62,000,000
16.98
64,800,000
18.25
66,000,000
10.00
75,000,000
13.64
77,800,000
9.89
80,000,000
12.68
97,000,000
11.49
254,000,000
20.95
مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
182,000,000
10.98
مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
285,000,000
0.71
363,800,000
10.64
495,000,000
12.50

آخرین اخبار

مسکن
ایرانول
پاسارگاد
صادرات
سرمایه
فلش مجله ماشین